logopskh

 


 

Dovolte nám přivítat Vás na stránkách Penzionu Pod Zámkem ve Zruči nad Sázavou
v malebné krajině Středního Posázaví.

• Penzion jsme uvedli do provozu dne 20.7. 2012. Jedná se o zcela nové zařízení pro cestovní ruch v kategorii penzion ***.

• Nachází se v historické části města v těsné blízkosti centrálního náměstí, nedaleko  Zručského zámku. Nabízí ubytování v 5 samostatných jednotkách, které mají předsíňku, vlastní sociální zařízení a ubytovací část.

• Po dohodě poskytujeme snídaně v jídelně, která slouží zároveň jako kavárna s barem. V každém z ubytovacích podlaží je klientům k dispozici kuchyňka pro přípravu občerstvení mimo provozní dobu kavárny.

• Pro sportovně založené nabízíme pobyt v infrasauně, fitcentrum, půjčovnu kol

• Máme vlastní parkoviště hned vedle penzionu(bez poplatku).

• Přesto, že máme rádi zvířátka, nejsme zařízeni pro jejich ubytování.

• Celé zařízení je koncipováno jako nekuřácké (kavárna i ubytování).

• Kavárna a apartmán v podkroví jsou vybaveny klimatizací.

• Ve spolupráci se svými partnery pak možnosti sportovního i kulturního vyžití (návštěva sportovního areálu, dětského hřiště, prohlídka Zručského zámku s muzeem panenek a ševcovského muzea , prohlídka památek v Kutné Hoře, projížďky na koni v Řendějově, stravování v zámecké restauraci, návštěvu a exkurzi v pivovaru Kácov atd. v rámci produktových balíčků, které připravujeme.

 

   

                         

       

 

 

 

 

Směrnice č.1/2021 Penzionu Pod Zámkem

o podmínkách provozování kamerového systému se záznamem

a ochraně osobních údajů

 

 

 

Vypracoval:       Ing. Vladimír Klatovský, provozovatel penzionu

Schválil:               Ing. Vladimír Klatovský

Vydal:                   Ing. Vladimír Klatovský, OSVČ

               Směrnice nabývá účinnosti dne:   2.2.2021

 1. Úvodní ustanovení
 2.  

I.1.     Tato směrnice o provozování kamerového systému (dále jen tato „Směrnice“) je vydána společností Ing. Vladimír Klatovský, IČO 64175871, se sídlem Družební 957, 285 22 Zruč nad Sázavou (dále jen „Společnost“) pro účely provozovny Penzionu Pod Zámkem především:

a) v souladu s ust. § 316 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a

b) s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), které stanoví především pravidla týkající se ochrany fyzických osob , a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

I.2.     Směrnice slouží pro informování zaměstnanců Penzionu a třetích osob, jež mohou být zaznamenány kamerovým systémem Společnosti o podmínkách a důvodech, pro které ve Společnosti k pořizování kamerových záběrů se záznamem dochází.

 1.  

I.3.     Správcem kamerového systému je Společnost.

 1.  

II. Účel Směrnice a základní zásady

 1.  

2.1. Účelem této Směrnice je:

a. stanovení parametrů monitorování vybraných prostor Společnosti kamerovým systémem (dále jen „Kamerový systém“) zejména v souladu s předpisy uvedenými v čl. I odst. 1.1 Směrnice, a řádné splnění informační povinnosti vůči osobám, jež mohou být zaznamenány Kamerovým systémem.

b. naplnit účel a zásady ochrany osobních údajů sledované GDPR s tím, že osobní údaje musí být:

 1.  
  1. ve vztahusubjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem – zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti.¨
  2.  
  3. shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovány způsobem, který jetěmito účely neslučitelný – zásada účelového omezení
  4.  
   1. přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahuúčelu, pro který jsou zpracovávány – zásada minimalizace údajů
   2.  
    1. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány – zásada omezení uložení.
    2.  
     1. zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením - zásada intergrity a důvěrnosti.
     2.  

2.2. Účelem a důvodem zřízení a provozování Kamerového systému (a tedy i účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím Kamerového systému) je:

a. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva ) Společnosti před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

b. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva ), života a zdraví zaměstnanců Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

c. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví osob pohybujících se v prostorách Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

III. Popis opatření přijatých Společností v souvislosti s provozováním Kamerového systému

3.1. Společnost učinila vhodná opatření k tomu, aby kamerové sledování nezasahovalo nevhodným a nepřiměřeným způsobem do soukromých prostor dotčených fyzických osob.

3.2. Společnost provedla v souvislosti s Kamerovým systémem interní právní analýzu odůvodňující zákonnost a přiměřenost využití Kamerového systému v používaném rozsahu a odůvodňující aplikaci tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst.1 GDPR.

3.3. Společnost interně určila osobu odpovědnou za správu Kamerového systému s tím, že pouze tato osoba je interně oprávněná k přístupu k záznamu z Kamerového systému, je zavázána povinností mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovaným osobním údajům a je zavázána k řešení jakýchkoliv zásahů, poškození, zjištění incidentů či nutnosti externích přístupů do Kamerového systému. Odpovědná osoba vede dokumentaci (o externích přístupech, zásazích do Kamerového systému, předání záznamů třetí osobě apod.) vztahující se ke Kamerovému systému.

3.4. Oprávněná osoba je oprávněna přistoupit ke sledování pořízených kamerových záznamů jen s vymezeným účelem (viz bod 2.2. , výše), tj. poté, co dojde k narušení ochrany majetku, života či zdraví chráněných osob. Výjimkou je nezbytnost provedení údržby Kamerového systému, Bude tak činěno vždy pod nepřetržitým dohledem oprávněné osoby na straně Společnosti tak, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů.

3.5. Záznamy pořízené Kamerovým systémem mohou být v souladu s účelem stanoveným v této Směrnici poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, tj. po zjištění incidentu, který by mohl naplňovat znaky trestné činnosti.

3.6. Veškeré operace oprávněného uživatele se systémem záznamu Kamerového systému, včetně kopírování, pozměňování a mazání záznamu, jsou logovány (je pořizován záznam činnosti uživatele v systému).

IV. Základní popis Kamerového systému

4.1. Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující    pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.

4.2. Kamerový systém se skládá z jednoho kamerového okruhu a je tvořen 1 kamerou s tím, že bližší specifikace je uvedena v čl. V Směrnice.

4.3. Kamerový systém je provozován v prostorách Společnosti blíže specifikovaných v čl. V Směrnice.

4.4. Kamerový systém nesnímá prostory určené k ryze soukromým účelům osob (např. toalety, sprchy, apod.).

4.5. Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledeování v rozporu s účely uvedenými v této Směrnici.

4.6. Sledované prostory jsou specifikovány v čl. V Směrnice a jsou viditelně označeny informační tabulkou v prostoru vstupu do monitorovaného prostoru.

V. Soupis jednotlivých kamer

5.1. Kamerový okruh

                5.1.1 Adresa: ul. 1. máje 97, 285 22 Zruč nad Sázavou

5.1.2. Kamerový systém tvoří 1 kamera:

Vnitřní kamera 1:

Zorné pole: vstupní chodba v suterénu penzionu

Typ kamery: All Weather Plus

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 3 dny

Účel: účel uvedený v čl. 2.2. této Směrnice

 1. Informační povinnost vůči osobám zaznamenaným Kamerovým systémem

6.1. V souladu s čl. 14 GDPR tímto Společnost poskytuje všem subjektům (zaměstnancům i třetím osobám ) následující informace:

6.1.1 Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Společnost.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klatovský, tel. 725 507 665, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.1.2 Účely zpracování a právní základ zpracování:

a. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva) Společnosti před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

b. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví zaměstnanců Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

c. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví osob pohybujících se v prostorách Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestních činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

Právním základem zpracování je právní titul uvedený v čl. 6 odst.1 GDPR, tedy oprávněný zájem správce osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob pohybujících se v prostorách Společnosti a v zajištění ochrany vlastnického práva Společnosti. Oprávněný zájem byl Společností detailně posouzen z hlediska naplnění podmínek pro jeho uplatnění.

6.1.3 Kategorie dotčených subjektů:

 • Zaměstnanci Společnosti
 • Obchodní partneři, zákazníci (návštěvníci) Společnosti

6.1.4. Příjemci osobních údajů:

Orgány činné v trestním řízení, pokud budou naplněny zákonné podmínky pro předání zpracovaných osobních údajů tomuto orgánu.

6.1.5. Doba zpracování osobních údajů

3 dny ode dne pořízení záznamu; výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného Kamerovým systémem – v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytně nutnou k vyšetření zjištěného incidentu.

6.1.6. Zdroj osobních údajů:

Kamerový systém Společnosti – bližší specifikace viz čl. V této Směrnice

6.1.7 Práva fyzických osob:

A. Právo na přístup k osobním údajům

Fyzická osoba má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na její žádost Společnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu (nicméně s ohledem na velmi krátkou dobu uchování záznamů nebude možné této žádosti vyhovět, pokud již Společnost záznam vymazala).

B. Právo na opravu osobních údajů:

Při zpracování kamerových záznamů není právo na opravu použitelné, neboť předmětem řešeného zpracování osobních údajů je jen pořízení kamerového záznamu fyzické osoby.

C. Právo na výmaz osobních údajů:

Fyzická osoba má právo na výmaz  kamerového záznamu zachycující její podobiznu, který by Společnost zpracovávala neoprávněně.

D. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v GDPR (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování osobních údajů).

E. Právo podat námitku

Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (což je případ kamerového záznamu).

F. Právo na podání stížnosti

Fyzická osoba má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

6.2. Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv kontaktujte oprávněnou osobu na straně Společnosti:

Ing. Vladimír Klatovský, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 725507665

Společnost je povinna bezplatně informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit a další 2 měsíce. Pokud by Společnost nevyhověla žádosti , bude žadatele informován bezodkladně (nejpozději do 1 měsíce)o důvodech nevyhovění.

 1. některých případech vymezených legislativou není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně bezdůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:
  1. Uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
  2. Odmítnout žádosti vyhovět

Pokud Společnost obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Směrnice je:

a) ve fyzické podobě v originálu uložena v dokumentaci Společnosti a je k dispozici pro nahlížení zaměstnancům Společnosti a na vyžádání také třetím osobám,

b) ve stejnopisu v el. podobě uložena a přístupna bez omezení všem osobám na webových stránkách penzionu: www. penzion-podzamkem.cz

7.2. Směrnice je vydána na dobu neurčitou.

Za společnost Ing. Vladimír Klatovský

Jméno: Ing. Vladimír Klatovský

Funkce: provozovatel penzionu

Podpis: -----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

aktuálně

Recepce otevřena pouze v hlavní sezóně:

Ve vedlejší sezóně (říjen - duben) ubytování na zavolání

na mobilní telefon 725 507 665, 731 172 993

 

  

ubytování

Využijte možnosti příjemného ubytování.

 2 x apartmán pro 4 osoby

 3 x dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby

 

 

kavárna

Hlavní sezóna: (červen - září)

Po - zavřeno

Út - Pá  13.00 - 18.00 hod

So - 13.00 - 18 hod

Ne - 13.00 - 17.00 hod

Vedlejší sezóna:

uzavřena